Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

22.11.2020

Pan mówi: Co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tych potrzebujących – Mnieście uczynili. Pan oczekuje, że będziemy miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Wiara działa przez miłość, a miłość nie ustaje w czynieniu dobra. Bez czynnej miłości bliźniego oddalamy się od Chrystusa… On ostrzega, że ci, którzy przeszli przez życie w twardym egoizmie, pójdą na wieczną karę…

                                               (Marek Ristau)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. Dzisiaj w kruchcie zbierane w są składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL i ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  2. Dzisiaj po Mszach św. zbieramy do puszek ofiary na cele statutowe Akcji Katolickiej.
  3. Jak co roku, w przyszłą niedzielę, po każdej Mszy św., będziemy święcić i rozdawać opłatki na stół wigilijny.
  4. W apelu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej czytamy:

Siostry i Bracia z Chrystusowej wspólnoty diecezjalnej,

APEL poniższy kierujemy do Was wszystkich, i tych będących zwykłymi członkami wspólnoty parafialnej, i tych którzy wpisują się w nią także poprzez członkostwo w szczególnym kręgu modlitewnym, bractwie, stowarzyszeniu, organizacji.

Wszystkich Was prosimy o złożenie podpisu na karcie obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „TAK DLA RODZINY, NIE DLA GENDER”. Zebranie prawem przepisanej liczby podpisów przez Komitet Inicjatywy, umożliwi jeszcze w grudniu bieżącego roku złożenie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy, która upoważni Prezydenta RP do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy z dnia 11 maja 2011 roku, zwanej Konwencją stambulską, ale także zobowiąże rząd RP do podjęcia prac nad międzynarodową konwencją o prawach rodziny.

Znane są już dziś opłakane skutki pełnego wdrożenia tej Konwencji w kilkunastu krajach Europy. Wymieńmy należy przede wszystkim wprowadzenie do miejscowych praw, pojęć czysto ideologicznych z pseudonaukowego obszaru nazywanego gender, bowiem to jest punktem wyjścia ataku na rodzinę i rodzicielstwo. Niektóre oblicza tego ataku to negowanie prawa do życia poczętego dziecka, odbieranie rodzinom dzieci z błahych powodów, ograniczanie praw wychowawczych rodziców, zaprzeczanie różnicowaniu się biologicznemu i społecznemu kobiet względem mężczyzn. Wszystko to stoi w radykalnej sprzeczności w stosunku do norm zapisanych w polskiej Konstytucji.

W powyższych słowach nie przywoływaliśmy aspektów religijnych. Nawet bez nich, wyłania się destrukcyjny mechanizm społeczny niszczący wartości natury ogólnoludzkiej, i zwyczajnie, zdroworozsądkowej.

W kontekście wiary w Boga Ojca Stworzyciela, skutki wdrażania Konwencji stambulskiej, to burzenie porządku Bożego, w który jesteśmy wpisani, i na straży którego mamy stać. Porządek ten wyznaczają między innymi dwubiegunowy, biologiczno-społeczny świat ludzkiej płciowości oraz odpowiedzialność za dar macierzyństwa i ojcostwa, którego nie wolno unicestwiać.

Siostro i Bracie,

Twój podpis złożony w procesie prawnym prowadzonym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” ma więc wagę istotną społecznie, ale jest także, a może przede wszystkim, wyrazem wypełnienia zobowiązania należnego własnemu sumieniu.

Króluj nam Chryste

Zarząd Diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej

Podpisy mające wesprzeć, popierane przez Episkopat Polski wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej, zbieramy do przyszłej niedzieli, poprzez liderów i członków wspólnot parafialnych oraz w Biurze Parafialnym.

  1. Biuro Parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem – od godz. 10.00 do 12.00.
  2. Dziękujemy za złożone ofiary.
  3. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
  4. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne.
  5. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego.
  6. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu odeszli z tego świata śp. Zbigniew Nowicki, śp. Janina Ziółkowska i śp. Marcin Runewicz, którego pogrzeb rozpocznie się we wtorek o godz. 11.00 Mszą św. w naszym kościele, po której dalszy ciąg ceremonii pogrzebowej na naszym cmentarzu parafialnym.

Plik PDF do pobrania: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W czasie pandemii pamiętajmy!

W związku obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta dla naszego kościoła wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą; dezynfekcja rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach.

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św..