Towarzystwo Przyjaciół KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (TP KUL) to organizacja społeczna w służbie KUL. Zostało założone 1 grudnia 1922 r. przez o. Jacka Woronieckiego, dominikanina, ówczesnego rektora Uczelni. Towarzystwo jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z hierarchią kościelną. Otwarte jest dla wszystkich, którzy cele Towarzystwa uznają i gotowi są wprowadzać je w życie.

W swojej działalności Towarzystwo nie tylko przyczynia się do materialnego wspierania Uniwersytetu, ale także szerzy idee wyższych uczelni katolickich oraz kształtuje w społeczeństwie życzliwość dla Kościoła i odpowiedzialność za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jest ona wyrażana tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Płaszczyzna duchowa to modlitwa w intencji Uniwersytetu oraz wszystkich jego problemów i podejmowanych wyzwań. Płaszczyzna materialna to dobrowolne składki od członków Towarzystwa.

W ciągu lat swego istnienia Towarzystwo za pośrednictwem oddziałów prowadziło działalność informacyjną i kulturalną, profesorowie i studenci Uniwersytetu organizowali tygodnie kultury chrześcijańskiej, sesje i sympozja, przyczyniając się do intelektualnego pogłębienia polskiego katolicyzmu. Ponadto Towarzystwo inicjowało i prowadziło zbiórki pieniężne na rzecz Uniwersytetu w całej Polsce.

Na wszystkie sukcesy i dokonania Uniwersytetu złożyło się zaangażowanie, wsparcie i ofiarność wielu Polaków. Uniwersytet, korzystający od 1989 roku z dotacji skarbu państwa, potrzebuje tego wsparcia nadal. Bez pomocy materialnej i duchowej nie zdoła należycie wypełniać stojących przed nim zadań.

 

Źródło wiadomości o TP KUL