Regulamin Cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA
PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. NMP Z GÓRY KARMEL

W BYDGOSZCZY

 

Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. nr 51 poz. 318/ stanowi się, co następuje:

 1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy. Służy do grzebania ciał i prochów zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.
 1. Administratorem cmentarza jest proboszcz Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy i ma do pomocy wyznaczonego zarządcę, który w jego imieniu na cmentarzu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace oraz opiekuje się kaplicą cmentarną.  Zarządcą cmentarza zgodnie z porozumieniem na chwilę obecną jest Pan Karol Borucki (tel. kom. +48 602 294 179).
 1. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować ciała lub prochy zmarłych:
 • parafian,
 • innych osób z poza parafii.
 1. Czas pogrzebu uzgadnia się w biurze parafialnym parafii pw. NMP z Góry Karmel przy ul. Spacerowej 69 w Bydgoszczy; należy przy tym przedłożyć stosowny akt zgonu zmarłego z USC.
 1. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są w biurze parafialnym opłaty:
 • za miejsce grzebalne (grób), tzw. pokładne,
 • za użytkowanie kaplicy.
 1. Osoba przez opłatę rezerwacyjną (pokładne) nie nabiera prawa własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem.
 1. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty pogrzebu.
 1. Opłaty za miejsca grzebalne wnosi się na okres 20 lat. Opłaty nie podlegają
 1. W przypadku miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
 1. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty). Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.
 1. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie wyznaczonej opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 1. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 1. Miejsc grzebania oraz rodzaj grobu uzgadnia się z wyznaczonym zarządcą cmentarza, który dokonuje wykopu grobu i ma prawo do pobrania opłaty za tę pracę. Do jego obowiązków należy także zasypanie grobu i uporządkowanie po pogrzebie miejsca obok grobu.
 1. Rodzina zmarłego ma prawo wyboru osób i firm odpowiedzialnych za ceremonię pogrzebową.
 1. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
 • ekshumację zwłok,
 • budowę nowego pomnika,
 • remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.
 1. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.
  Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 1. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy w celu uzyskania akceptacji przedstawić administratorowi cmentarza dokładny ich projekt, z podaniem wyglądu, wymiarów zewnętrznych,  oraz treści napisów.
 1. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada pisemną akceptację (zezwolenie) administratora cmentarza realizację projektu nagrobka. Podobna zgoda wymagana jest także w wypadku wykonania pomnika systemem gospodarczym.
 1. Prace przy nagrobku, jego obramowaniu, itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały one szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy. W przypadku jakichkolwiek pozostałości po budowie, remoncie lub gruzu po starych, rozebranych pomnikach winny być one niezwłocznie usunięte i wywiezione z terenu cmentarza we własnym zakresie przez posiadających prawo do użytkowania grobu.
 1. Na terenie cmentarza zabrania się:
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi i konnymi bez zgody administratora cmentarza,
 • kierowania pojazdami jednośladowymi,
 • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
 • handlu (także na terenie przylegającym do cmentarza, należącym do Parafii),
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania,
 • korzystania z wody i śmietników dla celów innych niż związane z opieką nad grobami,
 • samowolnego sadzenia drzew i krzewów,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów,
 • palenia papierosów i picia alkoholu,
 • hałasowania.
 1. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z:
 • niesolidnego wykonania robót,
 • nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika,
 • zamierzonego lub przypadkowego działania osób trzecich,
 • działania trudnych do przewidzenia czynników pogodowych lub innych przyczyn przyrodniczych,

odpowiedzialna jest osoba posiadająca prawo do użytkowania grobu, a nie administrator cmentarza.

 1. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach.
 1. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
 1. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów, będą rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza lub jego pełnomocnika, przy jednoczesnym zachowaniu prawa państwowego.
 1. Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych na cmentarzu i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w biurze parafialnym.
 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.

Administrator Cmentarza

Parafii p.w. NMP z Góry Karmel

w Bydgoszczy

 Ks. Krzysztof Panasiuk

proboszcz

Bydgoszcz, 15 lipca 2009 r.